|

Milk Tea Lover

🥤🥤🥤
It’s boring to drink too much milk tea. Three cups every morning, afternoon, and evening are just right.
//
奶茶这种东西喝多了也没意思。每天早中晚三杯刚刚好。
Nǎichá zhè zhǒng dōngxī hē duōle yě méiyìsi. Měitiān zǎo zhōng wǎn sān bēi gānggāng hǎo.
//
Nãi trà giá chủng đông tây hát đa liễu. Dã một ý tư mỗi thiên tảo trung vãn tam bôi cương cương hảo.
//
Uống quá nhiều trà sữa cũng ngán. Ba ly mỗi sáng, chiều, tối là vừa.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *