| |

Emotional Growth

🌟💭🌿
Learn to precipitate in life,
Precipitate your experience,
Precipitate your mood,
Precipitate yourself.
//
人生要学会沉淀,
沉淀经验,
沉淀心情,
沉淀自己。 ​​​​
Rénshēng yào xuéhuì chéndiàn,
Chéndiàn jīngyàn,
Chéndiàn xīnqíng,
Chéndiàn zìjǐ. ​​​​
//
Nhân sinh yếu học hội trầm điến,
Trầm điến kinh nghiệm,
Trầm điến tâm tình,
Trầm điến tự kỷ.
//
Sống phải học cách lắng đọng,
Lắng đọng trải nghiệm,
Lắng đọng tâm trạng,
Lắng đọng bản thân.

P.s.: Picture taken in Langmusi (Taktsang Lhamo), Sichuan and Gansu, China in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *