|

Surprising Realization

😱👻
I’m suddenly surprised to find that people are more terrifying than ghosts. Speaking of ghosts, you know it’s an enemy. People, on the other hand, are black and white elusive.
//
突然惊讶地发现人比鬼更可怕,说起鬼,就知道是寇,而人则黑白混杂,难以捉摸。
Túrán jīngyà de fāxiàn rén bǐ guǐ gèng kěpà, shuō qǐ guǐ, jiù zhīdào shì kòu, ér rén zé hēibái hùnzá, nányǐ zhuōmō.
//
Đột nhiên kinh nhạ địa phát hiện nhân bỉ quỷ canh khả phạ, thuyết khởi quỷ, tựu tri đạo thị khấu, nhi nhân tắc hắc bạch hỗn tạp, nan dĩ tróc mạc.
//
Bỗng ngỡ ngàng thấy người đáng sợ hơn ma. Nói tới ma, biết ngay là giặc. Còn người thì lẫn lộn trắng đen, khó nắm bắt.


Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *