|

Rainy Days

☔️😔
Rain must be very sad, everyone is hiding from it.
//
雨肯定很伤心吧,所有人都在躲它。
Yǔ kěndìng hěn shāngxīn ba, suǒyǒu rén dōu zài duǒ tā.
//
Vũ khẳng định ngận thương tâm ba, sở hữu nhân đô tại đóa tha.
//
Mưa chắc thương tâm lắm, ai cũng trốn tránh nó.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *