|

Broke Artist

😅💼
I’m good at many things, none of which generate any income.
//
我擅长很多事情,但没有一件能产生任何收入。
Wǒ shàncháng hěnduō shìqíng, dàn méiyǒu yī jiàn néng chǎnshēng rènhé shōurù.
//
Ngã thiện trường ngận đa sự tình, đãn một hữu nhất kiện năng sản sinh nhậm hà thu nhập.
//
Tôi giỏi nhiều thứ, nhưng không có thứ nào tạo ra thu nhập.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *