Expressing sweet words in person is more persuasive than sending messages.
|

Words Of Affection

💬💖📩
Expressing sweet words in person is more persuasive than sending messages.
//
当面说情话还是比发信息更有说服力。 ​​​
Dāngmiàn shuō qínghuà háishì bǐ fā xìnxī gèng yǒu shuōfú lì. ​​​
//
Đương diện thuyết tình thoại hoàn thị bỉ phát tín tức canh hữu thuyết phục lực. ​​​
//
Nói chuyện tình cảm trước mặt vẫn có sức thuyết phục hơn là gửi tin nhắn. ​​​
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *