|

Farewell

👋🛤️🌟
The older people get, the more hurried they are to part, so a bright future means farewell.
//
人越长大,分别越匆忙,所以前程似锦是告别的意思。
Rén yuè zhǎng dà, fēnbié yuè cōngmáng, suǒyǐ qiánchéng sì jǐn shì gàobié de yìsi.
//
Nhân việt trường đại, phân biệt việt thông mang, sở dĩ tiền trình tự cẩm thị cáo biệt đích ý tứ.
//
Người ta càng lớn càng vội vã chia ly, vì vậy tương lai tươi sáng đồng nghĩa với chia tay.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://www.facebook.com/ngocngadotnet.zwds

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *