|

Quality Over Quantity

🌟🌱❤️
The opposite of more is not less. If we care enough, the opposite of more is better.
//
更多的反面不是更少。如果我们足够关心,那么越多越好。
Gèng duō de fǎnmiàn bùshì gèng shǎo. Rúguǒ wǒmen zúgòu guānxīn, nàme yuè duō yuè hǎo.
//
Canh đa đích phản diện bất thị canh thiếu. Như quả ngã môn túc cú quan tâm, na yêu việt đa việt hảo.
//
Ngược lại với “more” không phải là “less.” Nếu chúng ta quan tâm đủ, thì ngược lại càng nhiều thì càng tốt.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *