Progress Comes From Confronting

💪
As an adult, all of your progress comes from confronting the things that make you sensitive, painful, and avoidant.
//
成年后,你的所有进步都来自于面对那些你让你敏感,痛苦,回避的地方。
Chéngnián hòu, nǐ de suǒyǒu jìnbù dōu láizì yú miàn duì nàxiē nǐ ràng nǐ mǐngǎn, tòngkǔ, huíbì dì dìfāng.
//
Thành niên hậu, nhĩ đích sở hữu tiến bộ đô lai tự vu diện đối na ta nhĩ nhượng nhĩ mẫn cảm, thống khổ, hồi tị đích địa phương.
//
Khi trưởng thành, mọi sự tiến bộ của bạn đều đến từ việc đối mặt với những lĩnh vực khiến bạn nhạy cảm, đau đớn và né tránh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *