|

Unique Qualities

😄💰
Don’t be afraid of short legs. In addition to being cute, you can pick up money faster than others.
//
小短腿个子矮不要怕,你除了可爱以外,你捡钱的速度也比别人快。
Xiǎo duǎn tuǐ gèzi ǎi bùyào pà, nǐ chúle kě’ài yǐwài, nǐ jiǎn qián de sùdù yě bǐ biérén kuài.
//
Tiểu đoản thối cá tử ải bất yếu phạ, nhĩ trừ liễu khả ái dĩ ngoại, nhĩ kiểm tiền đích tốc độ dã bỉ biệt nhân khoái.
//
Đừng sợ chân ngắn, ngoài dễ thương lại lượm tiền nhanh hơn người khác.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *