|

Mistakes

⭕🧵🔘
The first button was wrong, but you didn’t find out until the last button. Some things are wrong at the beginning, but only in the end do you have to admit it.
//
纽扣第一颗就扣错了,可你扣到最后一颗才发现。有些事一开始就是错的,可只有到最后才不得不承认。
Niǔkòu dì yī kē jiù kòu cuòle, kě nǐ kòu dào zuìhòu yī kē cái fāxiàn. Yǒuxiē shì yī kāishǐ jiùshì cuò de, kě zhǐyǒu dào zuìhòu cái bùdé bù chéngrèn.
//
Nữu khấu đệ nhất khỏa tựu khấu thác liễu, khả nhĩ khấu đáo tối hậu nhất khỏa tài phát hiện. Hữu ta sự nhất khai thủy tựu thị thác đích, khả chích hữu đáo tối hậu tài bất đắc bất thừa nhận.
//
Chiếc cúc đầu tiên bị cài nhầm, nhưng bạn không phát hiện cho đến khi cài chiếc cúc cuối cùng. Một số điều sai từ khi bắt đầu, nhưng chỉ đến khi kết thúc mới không thể không thừa nhận.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *