|

Progress Challenges

🌟💪🎯
As an adult, all of your progress comes from confronting the things that make you sensitive, painful, and avoidant.
//
成年后,你的所有进步都来自于面对那些你让你敏感,痛苦,回避的地方。
Chéngnián hòu, nǐ de suǒyǒu jìnbù dōu láizì yú miàn duì nàxiē nǐ ràng nǐ mǐngǎn, tòngkǔ, huíbì dì dìfāng.
//
Thành niên hậu, nhĩ đích sở hữu tiến bộ đô lai tự vu diện đối na ta nhĩ nhượng nhĩ mẫn cảm, thống khổ, hồi tị đích địa phương.
//
Khi trưởng thành, mọi sự tiến bộ của bạn đều đến từ việc đối mặt với những lĩnh vực khiến bạn nhạy cảm, đau đớn và né tránh.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *