Phrase Of The Day: Get On/Along Famously

Định nghĩa:
In The Free Dictionary: to have an exceptionally good relationship (with someone); to get along very well.
//
Trong The Free Dictionary: có một mối quan hệ đặc biệt tốt (với ai đó); hòa hợp với nhau rất tốt.

Ví dụ:
1.
I’m glad you finally got to meet my brother—I knew you two would get on famously.
//
Tôi rất vui vì cuối cùng bạn cũng được gặp anh trai tôi – Tôi biết rằng hai người sẽ hòa hợp với nhau.

2.
My grandparents have been married for over 50 years and they still get along famously!
//
Ông bà tôi đã kết hôn hơn 50 năm và họ vẫn rất hòa thuận với nhau!

Mỗi ngày mình đều cập nhật một “phrase of the day” mới. Quay lại vào mỗi sáng lúc 8h nhé.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *