|

Contentment

📱😊
In fact, we don’t have to envy other people’s social moments.
//
其实,我们不必羡慕别人的朋友圈。
Qíshí, wǒmen bùbì xiànmù biérén de péngyǒu quān.
//
Kỳ thực, ngã môn bất tất tiện mộ biệt nhân đích bằng hữu quyển.
//
Thật ra, chúng ta không cần phải ghen tị với những bài đăng trên tường nhà người khác.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *