| |

Persistence Pays Off

💪👭🏿🌟
[武汉加油! Pray for Wuhan!]
At times you don’t choose to hold on because there is hope; you hold on, so there is hope.
//
有些事情不是看到希望才去坚持,而是坚持了才会看到希望。
Yǒuxiē shìqíng bùshì kàn dào xīwàng cái qù jiānchí, ér shì jiānchíle cái huì kàn dào xīwàng.
//
Hữu ta sự tình bất thị khán đáo hi vọng tài khứ kiên trì, nhi thị kiên trì liễu tài hội khán đáo hi vọng.
//
Có một số việc không phải nhìn thấy hy vọng mới kiên trì, mà là kiên trì mới sẽ thấy hy vọng.

P.s.: Picture taken in Yellow Crane Tower, Wuhan, Hubei, China in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *