Living in this world, we enjoy various "blessings" everywhere: our parents' nurturing, teachers' guidance, loved ones' care, friends' help, nature's gifts... Therefore, we should be content, cherish our blessings, and be grateful. Only those with gratitude can harvest more happiness and abandon meaningless complaints against heaven and people. Those with grateful hearts will be full of vigor, open-minded and wise, far from troubles, and always lucky. Gratitude starts from the heart! ​​​
|

Various Blessings

🙏🌟💖
Living in this world, we enjoy various “blessings” everywhere: our parents’ nurturing, teachers’ guidance, loved ones’ care, friends’ help, nature’s gifts… Therefore, we should be content, cherish our blessings, and be grateful. Only those with gratitude can harvest more happiness and abandon meaningless complaints against heaven and people. Those with grateful hearts will be full of vigor, open-minded and wise, far from troubles, and always lucky. Gratitude starts from the heart! ​​​
//
我们生活在这个世界上,处处享受着各种“恩赐”: 父母的养育、老师的教诲、爱人的关爱、朋友的帮助、大自然的赐予……所以,要知足惜福,心存感恩。心存感恩的人才能收获更多的幸福,才能摈弃没有意义的怨天尤人;心存感恩的人,才会朝气蓬勃,豁达睿智,远离烦恼,好运常在,感恩从心开始! ​ ​​​
Wǒmen shēnghuó zài zhège shìjiè shàng, chùchù xiǎngshòuzhe gè zhǒng “ēncì”: fùmǔ de yǎngyù, lǎoshī de jiàohuì, àirén de guān’ài, péngyǒu de bāngzhù, dà zìrán de cìyǔ……Suǒyǐ, yào zhīzú xīfú, xīn cún gǎn’ēn. Xīn cún gǎn’ēn de rén cáinéng shōuhuò gèng duō de xìngfú, cáinéng bìnqì méiyǒu yìyì de yuàntiānyóurén; xīn cún gǎn’ēn de rén, cái huì zhāoqì péngbó, huòdá ruìzhì, yuǎnlí fánnǎo, hǎo yùn cháng zài, gǎn’ēn cóng xīn kāishǐ! ​ ​​​
//
Ngã môn sinh hoạt tại giá cá thế giới thượng, xử xử hưởng thụ trứ các chủng” ân tứ”: phụ mẫu đích dưỡng dục, lão sư đích giáo hối, ái nhân đích quan ái, bằng hữu đích bang trợ, đại tự nhiên đích tứ dư…… Sở dĩ, yếu tri túc tích phúc, tâm tồn cảm ân. tâm tồn cảm ân đích nhân tài năng thu hoạch canh đa đích hạnh phúc, tài năng bấn khí một hữu ý nghĩa đích oán thiên vưu nhân; tâm tồn cảm ân đích nhân, tài hội triêu khí bồng bột, khoát đạt duệ trí, viễn ly phiền não, hảo vận thường tại, cảm ân tòng tâm khai thủy! ​ ​​​
//
Chúng ta sống trong thế giới này và tận hưởng nhiều “món quà” khác nhau ở khắp mọi nơi: sự nuôi dưỡng của cha mẹ, sự dạy dỗ của thầy cô, sự quan tâm yêu thương của người yêu, sự giúp đỡ của bạn bè, sự ban tặng của thiên nhiên… Vì vậy, chúng ta phải bằng lòng với những phước lành của mình và biết ơn. Vì vậy, cần biết đủ và trân trọng phước lành, lòng biết ơn. Người có lòng biết ơn mới có thể gặt hái được nhiều hạnh phúc hơn, mới có thể tránh xa những lời oán trách vô nghĩa; người có lòng biết ơn mới tràn đầy sức sống, rộng lượng và thông minh, xa rời phiền não, vận may luôn đến, lòng biết ơn bắt đầu từ trái tim!

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *