| | |

Spiritual Wellness

[1,000 Days Ago In Huanglong]
🌿🌍🍞
Wilderness is not a luxury but a necessity of the human spirit, and as vital to our lives as water and good bread. — Edward Abbey
//
自然不是奢侈品,而是人类精神的必需品。它对我们的生活至关重要,就好像水和面包一样。
Zìrán bùshì shēchǐ pǐn, ér shì rénlèi jīngshén de bìxūpǐn. Tā duì wǒmen de shēnghuó zhì guān zhòngyào, jiù hǎoxiàng shuǐ huò miànbāo yīyàng.
//
Tự nhiên bất thị xa xỉ phẩm, nhi thị nhân loại tinh thần đích tất nhu phẩm. Tha đối ngã môn đích sinh hoạt chí quan trọng yếu, tựu hảo tượng thủy hòa diện bao nhất dạng.
//
Thiên nhiên không phải là thứ xa xỉ mà là nhu cầu thiết yếu của tinh thần con người, và quan trọng đối với cuộc sống của chúng ta như nước và bánh mì ngon.

P.s.: Picture taken in Huanglong, Ngawa (Aba) Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *