| |

No Such Answer In Life

🌱👵🤔
When you are young, you think there are answers to everything, but when you are old, you may feel that there is no such answer in life.
//
当你年轻时,以为什么都有答案,可是老了的时候,你可能又觉得其实人生并没有所谓的答案。
Dāng nǐ niánqīng shí, yǐ wéi shén me dōu yǒu dá’àn, kěshì lǎole de shíhòu, nǐ kěnéng yòu juédé qíshí rénshēng bìng méiyǒu suǒwèi de dá’àn.
//
Đương nhĩ niên khinh thì, dĩ vi thập yêu đô hữu đáp án, khả thị lão liễu đích thì hậu, nhĩ khả năng hựu giác đắc kỳ thực nhân sinh tịnh một hữu sở vị đích đáp án.
//
Khi bạn còn trẻ, bạn nghĩ rằng mọi thứ đều có câu trả lời, nhưng khi tuổi già, bạn có khả năng cảm thấy rằng cuộc sống thật ra không có cái được gọi là câu trả lời.
(Phim Đọa Lạc Thiên Sứ)

P.s.: Picture taken in Langmusi (Taktsang Lhamo), Sichuan and Gansu, China in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *