|

Stroll In Red Dust

🚶‍♀️🌸🌳
#StrollInRedDust #ClearPath #AzureWaters #EndlessSerenity
Strolling along the intertwining paths of the mortal world,
It matters not who accompanies you,
What truly matters is finding that clear and transparent path for oneself,
From then on, amidst azure waters and cliffside clouds,
The sky vast, the earth expansive,
Endless serenity awaits.
//
漫步在红尘交错的阡陌上,与谁同行并不重要,重要的是给自己找到那条明朗通透的路,此后碧水云崖,天高地远,不尽悠然。
Mànbù zài hóngchén jiāocuò de qiānmò shàng, yǔ shéi tóng háng bìng bù chóng yào, zhòngyào de shì jǐ zìjǐ zhǎodào nà tiáo mínglǎng tōng tòu de lù, cǐhòu bìshuǐ yúnyá, tiān gāodì yuǎn, bù jìn yōurán.
//
Mạn bộ tại hồng trần giao thác đích thiên mạch thượng, dữ thùy đồng hành tịnh bất trọng yếu, trọng yếu đích thị cấp tự kỷ hoa đáo na điều minh lãng thông thấu đích lộ, thử hậu bích thủy vân nhai, thiên cao địa viễn, bất tận du nhiên.
//
Chầm chậm thả bước trên đường nhỏ giao nhau giữa hồng trần, đi cùng ai cũng không quan trọng. Quan trọng là bản thân tìm thấy con đường sáng tỏ, thông suốt, sau đó, nước biếc bờ mây, trời cao đất rộng, nhàn nhã vô cùng.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *