|

Growth Mindset

😊👍💯
Generously acknowledging the excellence of others is also a kind of grownup.
//
能大大方方的承认别人的优秀,也是一种成长。 ​​​​
Néng dàdà fāng fāng de chéngrèn biérén de yōuxiù, yěshì yī zhǒng chéngzhǎng. ​​​​
//
Năng đại đại phương phương đích thừa nhận biệt nhân đích ưu tú, dã thị nhất chủng thành trường. ​​​​
//
Có thể thoải mái thừa nhận sự ưu tú của người khác cũng là một loại trưởng thành.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *