In these challenging days, the one who deserves to be pleased the most is yourself.
|

Embrace Positivity

🤩🌹😌
In these challenging days, the one who deserves to be pleased the most is yourself.
//
在这么艰难的日子里,最该被讨好的就是自己。
Zài zhème jiānnán de rìzi lǐ, zuì gāi bèi tǎohǎo de jiùshì zìjǐ.
//
Tại giá yêu gian nan đích nhật tử lý, tối cai bị thảo hảo đích tựu thị tự kỷ.
//
Trong cuộc sống gian nan như vậy, người nên được lấy lòng nhất chính là mình.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *