| | |

Nature Wanderer

🌍🌄🚶‍♂️
There is impermanence behind the world, there is a wanderer among the mountains.
//
天外有天有無常,山外有山有他鄉。
Tiānwàiyǒutiān yǒu wúcháng, shān wài yǒu shān yǒu tāxiāng.
//
Thiên ngoại hữu thiên hữu vô thường, sơn ngoại hữu sơn hữu tha hương.
//
Giữa bầu trời bao la có điều vô thường, giữa núi non bát ngát có kẻ tha hương.

P.s.: Picture taken in Langmusi, Sichuan and Gansu, China in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *