|

Buy In Installments

☕🥥💰 #FamilyDecision #Indulgence #InstallmentPlan
After discussing with my family for a long time, I decided to buy a cup of raw coconut latte in installments.
//
跟家里商量了很久,决定分期买一杯生椰拿铁尝尝。
Gēn jiālǐ shāngliángle hěnjiǔ, juédìng fēnqí mǎi yībēi shēng yē ná tiě cháng cháng.
//
Cân gia lý thương lượng liễu ngận cửu, quyết định phân kỳ mãi nhất bôi sinh gia nã thiết thường thường.
//
Sau khi bàn bạc với gia đình rất lâu, tôi quyết định mua trả góp một cốc latte dừa nguyên chất.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *