|

Design A Future

💭✨🌟
In fact, it is very possible for a person to design a future for herself. She wants to design a future for herself and the other; that’s where disappointments in real life almost come from.
//
事实上,人要给自己单独设计一个怎样的未来,实现的可能性是很大的。人要给自己和别人在一起,设计一个怎样的两个人的未来,现实生活中的失望,几乎都来源于此。
Shìshí shàng, rén yào jǐ zìjǐ dāndú shèjì yīgè zěnyàng de wèilái, shíxiàn de kěnéng xìng shì hěn dà de. Rén yào jǐ zìjǐ hé biérén zài yīqǐ, shèjì yīgè zěnyàng de liǎng gèrén de wèilái, xiànshí shēnghuó zhōng de shīwàng, jīhū dōu láiyuán yú cǐ.
//
Sự thực thượng, nhân yếu cấp tự kỷ đan độc thiết kế nhất cá chẩm dạng đích vị lai, thực hiện đích khả năng tính thị ngận đại đích. Nhân yếu cấp tự kỷ hòa biệt nhân tại nhất khởi, thiết kế nhất cá chẩm dạng đích lưỡng cá nhân đích vị lai, hiện thực sinh hoạt trung đích thất vọng, kỷ hồ đô lai nguyên vu thử.
//
Trên thực tế, người muốn tự thiết kế cho chính mình đơn độc một tương lai như thế nào, khả năng thực hiện là rất lớn. Người muốn thiết kế tương lai cho bản thân mình cùng người khác như thế nào, thất vọng trong cuộc sống thực hầu như đến từ đây.

Ta đi tìm cả thế giới nhưng mà lại trốn nhau
Biết vậy đã nghỉ chơi từ lúc mới chớm đau

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *