|

Love Is Brainless

💖💭
Love is brainless and sometimes so are we.
//
爱是无脑的,有时我们也是。
Ài shì wú nǎo de, yǒushí wǒmen yěshì.
//
Ái thị vô não đích, hữu thì ngã môn dã thị.
//
Tình yêu không có não, và đôi khi chúng ta cũng vậy.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *