You're neither obligated nor capable of changing others. After all, fleeing from someone is always much easier than trying to change them.
|

No Obligation

💔🏃‍♂️🚪
You’re neither obligated nor capable of changing others. After all, fleeing from someone is always much easier than trying to change them.
//
你没有义务和责任去改变别人,而且你也没那个能力。毕竟逃离一个人,永远比改变一个人要容易得多。
Nǐ méiyǒu yìwù hé zérèn qù gǎibiàn biérén, érqiě nǐ yě méi nàgè nénglì. Bìjìng táolí yīgè rén, yǒngyuǎn bǐ gǎibiàn yīgè rén yào róngyì dé duō. ​
//
Nhĩ một hữu nghĩa vụ hòa trách nhậm khứ cải biến biệt nhân, nhi thả nhĩ dã một na cá năng lực. Tất cánh đào ly nhất cá nhân, vĩnh viễn bỉ cải biến nhất cá nhân yếu dung dịch đắc đa. ​​​
//
Bạn không có nghĩa vụ và trách nhiệm thay đổi người khác, và bạn không có khả năng. Rốt cuộc, chạy trốn khỏi ai đó luôn dễ dàng hơn là thay đổi một ai đó.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *