|

Milk Tea Joy

☕🍂
The first cup of milk tea in autumn symbolizes warmth. When the initial chill creeps into the bones, picking up a steaming, fragrant cup of milk tea feels like being enveloped in warmth throughout your entire body.
//
秋天的第一杯奶茶意味着温暖。当初凉初寒气透骨时,拿起一杯热腾腾、散发出浓郁香气的奶茶,仿佛整个身体都被温暖包围。
Qiūtiān de dì yībēi nǎichá yìwèizhe wēnnuǎn. Dāngchū liáng chū hánqì tòu gǔ shí, ná qǐ yī bēi rè téngténg, sànfà chū nóngyù xiāngqì de nǎichá, fǎngfú zhěnggè shēntǐ dōu bèi wēnnuǎn bāowéi.
//
Thu thiên đích đệ nhất bôi nãi trà ý vị trứ ôn noãn. Đương sơ lương sơ hàn khí thấu cốt thì, nã khởi nhất bôi nhiệt đằng đằng, tán phát xuất nùng úc hương khí đích nãi trà, phảng phật chỉnh cá thân thể đô bị ôn noãn bao vi.
//
Ly trà sữa đầu tiên của mùa thu có nghĩa là ấm áp. Lúc trước khi lạnh đầu hàn khí thấu xương, cầm lấy một ly trà sữa nóng hổi, tản mát ra mùi thơm nồng đậm, phảng phất toàn bộ thân thể đều bị ấm áp bao vây.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *