|

Photography Illusion

📸⏳📷
Rien n’est plus trompeur qu’une photo: On croit fixer un moment heureux pour l’éternité alors qu’on ne crée que de la nostalgie. On appuie sur le déclencheur, et hop, une seconde plus tard, l’instant à disparu. —— Guillaume Musso, Sauve-Moi
//
Nothing is more misleading than a photo, where you think you are freezing time for eternity, when you only create nostalgia. We press the shutter, and a second later, the moment is gone. —— Guillaume Musso, Save Me
//
没有比照片更不真实的东西了:你以为永远凝固了幸福的瞬间,然而创造的仅仅是怀旧。你按董芬门,可是一秒钟初,瞬间已经消失。—— 纪尧姆·米索《救救我》
Méiyǒu bǐ zhàopiàn gèng bù zhēnshí de dōngxīle: Nǐ yǐwéi yǒngyuǎn nínggùle xìngfú de shùnjiān, rán’ér chuàngzào de jǐnjǐn shì huáijiù. Nǐ àn dǒng fēn mén, kěshì yī miǎo zhōng chū, shùnjiān yǐjīng xiāoshī.—— Jì yáo mǔ·Mǐ suǒ “Jiù jiù wǒ”
//
Một hữu bỉ chiếu phiến canh bất chân thực đích đông tây liễu: Nhĩ dĩ vi vĩnh viễn ngưng cố liễu hạnh phúc đích thuấn gian, nhiên nhi sang tạo đích cận cận thị hoài cựu. Nhĩ án đổng phân môn, khả thị nhất miểu chung sơ, thuấn gian dĩ kinh tiêu thất. – Kỷ nghiêu mỗ · Mễ tác 《Cứu cứu ngã》
//
Không gì có thể lừa dối giỏi hơn một bức ảnh: Người ta cứ tưởng đã lưu lại mãi mãi một khoảng khắc hạnh phúc trong khi thực chất người ta chỉ đang ảo não tiếc thương. Chỉ cần bấm máy một cái thôi, và hấp, một giây sau, khoảnh khắc đó biến mất. —— Guillaume Musso, Hãy Cứu Em

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *