Eating your favorite foods as an adult is like hosting a grand feast for your younger self.
|

Food Is Love

🧑🏻🍽️👶🏻
Eating your favorite foods as an adult is like hosting a grand feast for your younger self.
//
长大后吃喜欢的食物,就是大方宴请小时候的自己。
Zhǎng dà hòu chī xǐhuān de shíwù, jiùshì dàfāng yànqǐng xiǎoshíhòu de zìjǐ.
//
Trường đại hậu cật hỉ hoan đích thực vật, tựu thị đại phương yến thỉnh tiểu thì hậu đích tự kỷ.
//
Sau khi lớn lên ăn đồ ăn yêu thích chính là hào phóng mở tiệc chiêu đãi bản thân thời thơ ấu.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *