| |

Nature Beauty

🌧️🍷🌸
Last night in light rain and gusty wind
My sound sleep dispelled not the lingering effect of wine.
I try to ask her who rolls up the screens.
“The haitang tree,” she says, “is still the same.”
But ah, do you know it,
Do you know it?
The green may be thriving, the red must be thin now.
//
昨夜雨疏风骤,
浓睡不消残酒。
试问卷帘人,
却道海棠依旧。
知否,
知否,
应是绿肥红瘦。
Zuóyè yǔ shū fēng zhòu,
Nóng shuì bùxiāo cán jiǔ.
Shì wènjuàn lián rén,
Què dào hǎitáng yījiù.
Zhī fǒu, zhī fǒu,
Yīng shì lǜféi hóng shòu.
//
Tạc dạ vũ sơ phong sậu,
Nùng thụy bất tiêu tàn tửu.
Thí vấn quyển liêm nhân,
Khước đạo hải đường y cựu.
Tri phủ,
Tri phủ,
Ứng thị lục phì hồng sấu.
//
Hôm qua mưa lưa thưa, gió mạnh,
Ngủ say vùi, vẫn không hết cơn say rượu.
Ướm hỏi người đang cuốn rèm (rằng vườn hoa thế nào),
Thì trả lời rằng hoa hải đường vẫn như cũ.
Biết chăng?
Biết chăng?
Đã đến tiết lá xanh trổ, hoa đỏ tàn héo rồi.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *