|

Same Courtesy

🤔❓👥
Would she extend the same courtesy to you, do you think? No matter who your choice was?
//
无论你选择谁,你认为她会不会对你表现出同样的礼貌?
Wúlùn nǐ xuǎnzé shéi, nǐ rènwéi tā huì bù huì duì nǐ biǎoxiàn chū tóngyàng de lǐmào?
//
Vô luận nhĩ tuyển trạch thùy, nhĩ nhận vi tha hội bất hội đối nhĩ biểu hiện xuất đồng dạng đích lễ mạo?
//
Bạn có nghĩ rằng cô ấy sẽ dành sự lịch sự tương tự cho bạn, bất kể lựa chọn của bạn là ai?

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *