|

Three Gates

🚪🗳️💪
Life presents three narrow gates – college entrance exams, choosing a career, and marriage. These are the three major opportunities to change one’s destiny.
//
人生有三道窄门,高考、选工作、结婚,是改变命运的三大机会,一定要先努力再三思而后行。
Rénshēng yǒusān dào zhǎi mén, gāokǎo, xuǎn gōngzuò, jiéhūn, shì gǎibiàn mìngyùn de sān dà jīhuì, yīdìng yào xiān nǔlì zài sānsī érhòu xíng.
//
Nhân sinh hữu tam đạo trách môn, cao khảo, tuyển công tác, kết hôn, thị cải biến mệnh vận đích tam đại cơ hội, nhất định yếu tiên nỗ lực tái tam tư nhi hậu hành.
//
Đời người có ba cánh cửa hẹp, thi đại học, chọn công việc, kết hôn, là ba cơ hội lớn để thay đổi vận mệnh, nhất định phải cố gắng suy nghĩ trước khi làm.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *