|

Decision Making

🚦🛤️
As an adult, you must get used standing at the crossroads of life but there are no traffic lights.
//
成年后你必须习惯:站在人生的十字路口,却没有红绿灯的事实。
Chéngnián hòu nǐ bìxū xíguàn: Zhàn zài rénshēng de shízìlù kǒu, què méiyǒu hónglǜdēng de shìshí.
//
Thành niên hậu nhĩ tất tu tập quán: Trạm tại nhân sinh đích thập tự lộ khẩu, khước một hữu hồng lục đăng đích sự thực.
//
Khi trưởng thành, bạn phải quen với việc đứng ở ngã tư đường của cuộc đời mà không có đèn giao thông.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *