|

Morning Struggle

😴🤜🗣️
Before: Getting up early is the most advanced self-discipline of a person.
Now: Whenever the alarm clock goes off, two little people fight in my mind, one says: It’s still early, go to sleep! The other rushes up to beat him: What nonsense you’ve just said!
//
以前:早起,是一个人最高级的自律。
现在:每当闹钟响起,我脑中就会出现两个小人打架,一个说:还早呢再睡会儿!另一个冲上去揍他:你说的这不是废话吗!
Yǐqián: Zǎoqǐ, shì yīgè rén zuì gāojí de zìlǜ.
Xiànzài: Měi dāng nàozhōng xiǎngqǐ, wǒ nǎo zhōng jiù huì chūxiàn liǎng gè xiǎo rén dǎjià, yīgè shuō: Hái zǎo ne zài shuì huì er! Lìng yīgè chōng shàngqù zòu tā: Nǐ shuō de zhè bùshì fèihuà ma!
//
Dĩ tiền: Tảo khởi, thị nhất cá nhân tối cao cấp đích tự luật.
Hiện tại: Mỗi đương nháo chung hưởng khởi, ngã não trung tựu hội xuất hiện lưỡng cá tiểu nhân đả giá, nhất cá thuyết: Hoàn tảo ni tái thụy hội nhi! Lánh nhất cá trùng thượng khứ tấu tha: Nhĩ thuyết đích giá bất thị phế thoại mạ!
//
Trước đây: Dậy sớm là kỷ luật tự giác cao nhất của một người.
Bây giờ: Mỗi khi đồng hồ báo thức reo, trong đầu tôi có hai người đấu tranh với nhau. Một người nói: Vẫn còn sớm, ngủ đi! Người kia xông lên đánh hắn: Mày nói bậy bạ gì đó!
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *