|

Love Choices

💔❤️💭 #LoveChoices #HeartOverPossession #EmotionalTruth
I’d rather love someone I can’t have than have someone I can’t love.
//
我宁愿爱上一个我不能拥有的人,也不想拥有一个我无法爱上的人。 ​​​​
Wǒ nìngyuàn ài shàng yīgè wǒ bùnéng yǒngyǒu de rén, yě bùxiǎng yǒngyǒu yīgè wǒ wúfǎ ài shàng de rén. ​​​​
//
Ngã ninh nguyện ái thượng nhất cá ngã bất năng ủng hữu đích nhân, dã bất tưởng ủng hữu nhất cá ngã vô pháp ái thượng đích nhân. ​​​​
//
Tôi tình nguyện yêu người tôi không thể có, không muốn có một người tôi không cách nào yêu.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://www.facebook.com/ngocngadotnet.zwds

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *