|

A Lifetime’s Advice

👍🙌👎
The more people you come into contact with, the more you will realize that those above you will encourage you, those at the same level will appreciate you, and those below you will be the ones to criticize you. – “A Lifetime’s Advice”
//
当你接触的人越多,你就会发现,比你层次高的人鼓励你,同一层次的人欣赏你,比你层次低的人才会诋毁你。——《一生的嘱托》
Dāng nǐ jiēchù de rén yuè duō, nǐ jiù huì fāxiàn, bǐ nǐ céngcì gāo de rén gǔlì nǐ, tóngyī céngcì de rén xīnshǎng nǐ, bǐ nǐ céngcì dī de réncái huì dǐhuǐ nǐ.——“Yīshēng de zhǔtuō”
//
Đương nhĩ tiếp xúc đích nhân việt đa, nhĩ tựu hội phát hiện, bỉ nhĩ tằng thứ cao đích nhân cổ lệ nhĩ, đồng nhất tằng thứ đích nhân hân thưởng nhĩ, bỉ nhĩ tằng thứ đê đích nhân tài hội để hủy nhĩ.——《 Nhất sinh đích chúc thác 》
//
Khi bạn tiếp xúc với càng nhiều người, bạn sẽ phát hiện ra rằng những người có trình độ cao hơn bạn khuyến khích bạn, những người ở cùng một trình độ đánh giá cao bạn, những người có trình độ thấp hơn bạn mới sẽ phỉ báng bạn. — “Lời dặn dò cả đời”

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *