|

Life Choices

🌟📚
Knowing that exercise is good for the body, we still curl up in bed unwilling to get up; knowing that reading can improve one’s temperament, we still prefer to spend time playing with the phone; knowing that letting go and being carefree would be better, we’re still indecisive and foolishly missing. Perhaps the original state of life is like this, we have heard many truths, yet still struggle to live this life well.
//
明知道锻炼对身体好,还是蜷在床上不肯起来;明知道读书能改变气质,还是宁愿花时间玩手机;明知道潇洒放手会更好过,还是优柔寡断犯贱想念。或许生活原本的状态就是这样,我们听说过很多道理,却依然过不好这一生。 ​​​
Míng zhīdào duànliàn duì shēntǐ hǎo, háishì quán zài chuángshàng bù kěn qǐlái; míng zhīdào dúshū néng gǎibiàn qìzhí, háishì nìngyuàn huā shíjiān wán shǒujī; míng zhīdào xiāosǎ fàngshǒu huì gèng hǎoguò, háishì yōuróuguǎduàn fànjiàn xiǎngniàn. Huòxǔ shēnghuó yuánběn de zhuàngtài jiùshì zhèyàng, wǒmen tīng shuōguò hěnduō dàolǐ, què yīránguò bu hǎo zhè yīshēng. ​​
//
Minh tri đạo đoán luyện đối thân thể hảo, hoàn thị quyền tại sàng thượng bất khẳng khởi lai; minh tri đạo độc thư năng cải biến khí chất, hoàn thị ninh nguyện hoa thì gian ngoạn thủ cơ; minh tri đạo tiêu sái phóng thủ hội canh hảo quá, hoàn thị ưu nhu quả đoạn phạm tiện tưởng niệm. Hoặc hứa sinh hoạt nguyên bản đích trạng thái tựu thị giá dạng, ngã môn thính thuyết quá ngận đa đạo lý, khước y nhiên quá bất hảo giá nhất sinh. ​​​
//
Biết rõ rèn luyện thân thể tốt, nhưng vẫn cuộn mình trong giường không muốn dậy; biết rõ rằng đọc sách có thể thay đổi tính khí, nhưng vẫn dành thời gian chơi điện thoại di động; biết rõ tiêu sái buông tay sẽ tốt hơn, nhưng vẫn là thiếu quyết đoán mà nhớ nhung. Có lẽ trạng thái ban đầu của cuộc sống là như vậy, chúng ta đã nghe nói rất nhiều lý thuyết, nhưng vẫn không sống tốt cuộc đời này.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *