|

Embrace Life

👁️‍🗨️🌱👀
Growth means looking directly at human nature for countless times, the collapse of three views, the frustration of faith, and finally facing it calmly, without sadness or joy. ​​​
//
成长就是无数次直视人性,三观崩塌,信仰挫败,最后坦然面对,不悲不喜。 ​​​
Chéngzhǎng jiùshì wúshù cì zhí shì rénxìng, sān guān bēngtā, xìnyǎng cuòbài, zuìhòu tǎnrán miàn duì, bù bēi bù xǐ. ​​​
//
Thành trường tựu thị vô số thứ trực thị nhân tính, tam quan băng tháp, tín ngưỡng tỏa bại, tối hậu thản nhiên diện đối, bất bi bất hỉ. ​​​
//
Trưởng thành chính là vô số lần nhìn thẳng nhân tính, tam quan sụp đổ, tín ngưỡng thất bại, cuối cùng thản nhiên đối mặt, không buồn không vui. ​​​

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *