A kind word can warm three winters, while a hurtful one can chill even the June.
|

Kind Words

🌷❤️❄️
A kind word can warm three winters, while a hurtful one can chill even the June.
//
良言一句三冬暖,恶语伤人六月寒。
Liángyán yījù sān dōng nuǎn, èyǔ shāng rén liù yuèhán.
//
Lương ngôn nhất cú tam đông noãn, ác ngữ thương nhân lục nguyệt hàn.
//
Thiện ý một câu ấm ba đông, lời ác lạnh lòng người tháng sáu.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *