|

True Friendship

😄👬
A true friend doesn’t care if you are successful or not, but only cares when you idiot can go out and meet her/him.
//
真正的朋友不在乎你成不成功 厉不厉害 只在乎 你这个傻逼什么时候能出来见上一面。
Zhēnzhèng de péngyǒu bùzàihū nǐ chéng bù chénggōng lì bù lìhài zhǐ zàihū nǐ zhège shǎbī shénme shíhòu néng chūlái jiàn shàng yīmiàn.
//
Chân chính đích bằng hữu bất tại hồ nhĩ thành bất thành công lệ bất lệ hại chích tại hồ nhĩ giá cá sỏa bức thập yêu thì hậu năng xuất lai kiến thượng nhất diện.
//
Một người bạn thực sự không quan tâm bạn có thành công hay không, lợi hại hay không, chỉ quan tâm khi nào bạn, cái tên ngốc này, có thể ra ngoài gặp mặt.


Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *