Light Heart

🌙🔥🚶‍♂️ #LettingGo #FreshStart #LightHeart
One night, I burned all the memories,
And my dreams became transparent,
One morning, I threw away all yesterdays,
And my steps have been lighter.
//
有一个夜晚我烧毁了所有的记忆,
从此我的梦就透明了,
有一个早晨我扔掉了所有的昨天,
从此我的脚步就轻盈了。
Yǒu yīgè yèwǎn wǒ shāohuǐle suǒyǒu de jìyì,
Cóngcǐ wǒ de mèng jiù tòumíngliǎo,
Yǒu yīgè zǎochén wǒ rēng diàole suǒyǒu de zuótiān,
Cóngcǐ wǒ de jiǎobù jiù qīngyíngle.
//
Hữu nhất cá dạ vãn ngã thiêu hủy liễu sở hữu đích ký ức,
Tòng thử ngã đích mộng tựu thấu minh liễu,
Hữu nhất cá tảo thần ngã nhưng điệu liễu sở hữu đích tạc thiên,
Tòng thử ngã đích cước bộ tựu khinh doanh liễu.
//
Một đêm tôi đốt hết bao kỉ niệm,
Từ đó mộng trong suốt
Một sáng tôi vứt bỏ hết ngày hôm qua,
Từ đó bước chân tôi nhẹ tênh. – Tagore
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *