|

Hello, New Year 2021!

Hello, new year 2021! Let us the weak know how to be cruel and face every cold in life.
//
你好,新的2021年!让软弱的我们懂得残忍,狠狠面对人生每次寒冷。
Nǐ hǎo, xīn de 2021 nián! Ràng ruǎnruò de wǒmen dǒngdé cánrěn, hěn hěn miàn duì rénshēng měi cì hánlěng.
//
Nhĩ hảo, tân đích 2021 niên! Nhượng nhuyễn nhược đích ngã môn đổng đắc tàn nhẫn, ngoan ngoan diện đối nhân sinh mỗi thứ hàn lãnh.
//
Chào năm mới 2021! Hãy để những kẻ yếu đuối chúng ta biết cách tàn nhẫn, mạnh mẽ đối mặt với mọi lạnh giá trong cuộc sống.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *