|

Awakening Journey

🌅⏰🌟 #AwakeningJourney #TimingIsKey #DestinyDecisions
Everyone has a period of awakening, but the time of awakening determines their destiny.
//
每个人都有一个觉醒期,但觉醒的早晚决定个人的命运。
Měi gèrén dōu yǒu yīgè juéxǐng qī, dàn juéxǐng de zǎowǎn juédìng gèrén de mìngyùn.
//
Mỗi cá nhân đô hữu nhất cá giác tỉnh kỳ, đãn giác tỉnh đích tảo vãn quyết định cá nhân đích mệnh vận.
//
Mỗi người đều có một thời kỳ thức tỉnh, nhưng thức tỉnh sớm hay muộn sẽ quyết định số phận của họ. – Lộ Diêu
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *