|

Funny Comparison

😅🐶
Men cheat for the same reason that dogs lick their balls: Because they can.
//
男人作弊的原因与狗舔蛋的原因相同:因为TA可以。
Nánrén zuòbì de yuányīn yǔ gǒu tiǎn dàn de yuányīn xiāngtóng: Yīnwèi tā kěyǐ.
//
Nam nhân tác tệ đích nguyên nhân dữ cẩu thiểm đản đích nguyên nhân tương đồng: Nhân vi tha khả dĩ.
//
Đàn ông lừa dối vì cùng một lý do với việc chó liếm bi của nó: Bởi vì họ có thể.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *