|

Social Interaction

🚫💼🤷‍♂️
I don’t want to work, or go to work, or deal with strange people and things.
//
不想工作,不想上班,不想和陌生的人和事打交道。
Bùxiǎng gōngzuò, bùxiǎng shàngbān, bùxiǎng hé mòshēng de rén hé shì dǎjiāodào.
//
Bất tưởng công tác, bất tưởng thượng ban, bất tưởng hòa mạch sinh đích nhân hòa sự đả giao đạo.
//
Tôi không muốn làm việc, không muốn đi làm, không muốn tiếp xúc với những người và những thứ xa lạ.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://www.facebook.com/ngocngadotnet.zwds

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *