Life Is A Book

Life is a book that is too hasty, we read it again and again in tears; the wise are gone in grief, and the fools are reveling.
//
人生是一本太仓促的书,我们含泪一读再读,智者悲伤离去,愚者一片狂欢。
Rénshēng shì yī běn tài cāngcù de shū, wǒmen hán lèi yī dú zài dú, zhìzhě bēishāng lí qù, yúzhě yīpiàn kuánghuān.
//
Nhân sinh thị nhất bản thái thương xúc đích thư, ngã môn hàm lệ nhất độc tái độc, trí giả bi thương ly khứ, ngu giả nhất phiến cuồng hoan.
Đời người là một cuốn sách quá vội vàng, ta rưng rưng đọc đi đọc lại, người khôn ngoan đau buồn rời đi, kẻ ngu dại một mảnh cuồng hoan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *