Amidst the vicissitudes of middle age, there is always a silent pain.
|

Silent Pain

🍂💔🌅
Amidst the vicissitudes of middle age, there is always a silent pain. Watching life pass away, watching life journey afar, but only able to watch, unable to hold back.
//
中年人的沧桑中,总有一种无言的伤痛。目送生命的逝去,目送生命的远行,却只能目送,无法挽留。
Zhōng nián rén de cāngsāng zhōng, zǒng yǒuyī zhǒng wú yán de shāng tòng. Mùsòng shēngmìng de shìqù, mùsòng shēngmìng de yuǎn xíng, què zhǐ néng mùsòng, wúfǎ wǎnliú.
//
Trung niên nhân đích thương tang trung, tổng hữu nhất chủng vô ngôn đích thương thống. mục tống sinh mệnh đích thệ khứ, mục tống sinh mệnh đích viễn hành, khước chích năng mục tống, vô pháp vãn lưu.
//
Trong tang thương của người trung niên, luôn luôn có một loại đau xót không nói nên lời. Đưa mắt nhìn sinh mệnh mất đi, đưa mắt nhìn sinh mệnh đi xa, lại chỉ có thể đưa mắt nhìn, không cách nào giữ lại.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *