| |

Crossing Paths

🛤️🌟❤️
Everyone has a path, and suddenly one day, you hesitate to pass by it, fearing that your heart will be stirred once again; and there’s a path, wherever you go, you have to pass by it to find tranquility within. Everyone has to cross paths with many people, whether they want to or not, perhaps they will forget about you, and you will forget about them too; but it’s alright, just don’t forget who you are.
//
每个人都有自己的道路,突然有一天,觉得不想从那里经过,怕自己的内心会被触动;也有条路,不管去哪里,都得经过那里,才能聆听内心的宁静。每个人都会走过很多人,不论是想还是不想,或许他们会忘记你,你也会忘记他们;但没关系,别忘了自己是谁。
Měi gèrén dōu yǒu zìjǐ de dàolù, túrán yǒu yītiān, juédé bùxiǎng cóng nàlǐ jīngguò, pà zìjǐ de nèixīn huì bèi chùdòng; yěyǒu tiáo lù, bùguǎn qù nǎlǐ, dōu dé jīngguò nàlǐ, cáinéng língtīng nèixīn dì níngjìng. Měi gèrén dūhuì zǒuguò hěnduō rén, bùlùn shì xiǎng háishì bùxiǎng, huòxǔ tāmen huì wàngjì nǐ, nǐ yě huì wàngjì tāmen; dàn méiguānxì, bié wàngle zìjǐ shì shéi.
//
Mỗi cá nhân đô hữu tự kỷ đích đạo lộ, đột nhiên hữu nhất thiên, giác đắc bất tưởng tòng na lý kinh quá, phạ tự kỷ đích nội tâm hội bị xúc động; dã hữu điều lộ, bất quản khứ na lý, đô đắc kinh quá na lý, tài năng linh thính nội tâm đích ninh tĩnh. Mỗi cá nhân đô hội tẩu quá ngận đa nhân, bất luận thị tưởng hoàn thị bất tưởng, hoặc hứa tha môn hội vong ký nhĩ, nhĩ dã hội vong ký tha môn; đãn một quan hệ, biệt vong liễu tự kỷ thị thùy.
//
Ai cũng có con đường, bỗng một ngày, thấy ngại đi ngang qua đó, sợ tâm mình lại động; và có con đường, đi đâu về, phải ngang qua đó mới chịu, để nghe lòng bình yên. Ai cũng phải đi qua rất nhiều người, dù muốn hay không, có thể họ sẽ quên mình, và mình cũng sẽ quên họ; nhưng không sao, ta chỉ đừng quên mất mình là ai.

P.s.: Picture taken in Wind Strait, Binh Dinh, Vietnam in 2018.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *