|

Dream Experiment

💤🌙🛍️
Dreams are a good way to experiment. It’s like buying a dress and keeping the tags on.
//
夢是實驗的好方法,这就像买一件衣服并保留标签一样。
Mèng shì shíyàn de hǎo fāngfǎ, zhè jiù xiàng mǎi yī jiàn yīfú bìng bǎoliú biāoqiān yīyàng.
//
Mộng thị thực nghiệm đích hảo phương pháp, giá tựu tượng mãi nhất kiện y phục tịnh bảo lưu tiêu thiêm nhất dạng.
//
Giấc mơ là một cách tốt để thử nghiệm. Nó giống như mua một chiếc váy và giữ lại nhãn mác.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *