|

Work Life Regrets

👼🌍😅
If I had known about working in the human world, I wouldn’t have descended in the first place.
//
早知道人间有上班这件事,我当初就不该下凡。
Zǎo zhīdào ren jiān yǒu shàngbān zhè jiàn shì, wǒ dāngchū jiù bù gāi xiàfán.
//
Tảo tri đạo nhân gian hữu thượng ban giá kiện sự, ngã đương sơ tựu bất cai hạ phàm.
//
Sớm biết nhân gian có chuyện đi làm này, lúc trước ta cũng không nên hạ phàm.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *